CRITERIS D'AVALUACIÓ


 

  
Departament: Tecnologia
ESO
Comú: Tecnologia
Curs: 1r
Criteris d'avaluació
      Comprendre el concepte de tecnologia i els seus objectius
      Descriure les fases del procés tecnològic
      Treballar de forma ordenada seguint un procés prèviament establert, incloent-hi la  documentació del procés tecnològic
      Conèixer els materials i estris bàsics de dibuix tècnic.
      Utilitzar els estris de dibuix amb certa destresa i habilitat.
      Realitzar traçats de figures geomètriques senzilles.
      Realitzar, a partir de traçats geomètrics senzills, desenvolupaments plans o puzles amb l’objecte d’analitzar figures geomètriques.
         Representar vistes d’objectes i identificar perspectives.
         Usar les escales de dibuix tècnic.
      Utilitzar l’ordinador com a mitjà de dibuixar vistes o perspectives senzilles.
      Saber utilitzar el metre, el regle i el peu de rei per mesurar objectes.
      Donada una determinada peça o objecte, representar-ne
         Descriure, per a un objecte determinat, aplicant el mètode d’anàlisi d’objectes, els diferents aspectes que s’estudien.
        Identificar i definir les propietats més importants d’un material.
        Experimentar les propietats dels materials.
        Conèixer els tipus i propietats de materials.
         Valorar l’impacte de l’ús de materials en el medi ambient.
         Descriure els components d’un circuit elèctric simple i analitzar-ne el funcionament.
         Interpretar i realitzar esquemes de circuits elèctrics senzills.
         Conèixer els principals efectes del corrent elèctric.
         Realitzar muntatges de circuits elèctrics senzills (connexió en sèrie, paral·lel i mixta)
      Utilitzar amb destresa l’entorn de programació gràfica de Scratch per solucionar problemes senzills.
      Descriure la part d’un sistema de control així com les seves funcions i aplicacions.
      Utilitzar amb destresa entorns de  programació gràfica.
      Utilitzar petits robots autònoms programables per realitzar aplicacions pràctiques de robòtica mòbil.
Instruments d'avaluació:

CONCEPTES: 20%
Exàmens escrits i orals
PROCEDIMENTS: 20%
Activitats, llibreta, dossier, deures, exposicions, treballs
ACTITUD: 20%
Treball diari a classe i participació.
Cura amb el material, puntualitat, assistència, respecte de les normes
TALLER: 40%
Cura amb les eines, màquines i material en general, puntualitat, assistència, respecte de les normes del taller.
Projecte
Indicadors d'assoliment per a la comprensió dels reportatges:
Nivell satisfactori
Nivell de notabilitat
Nivell d'excel·lència
- Entendre la tecnologia com una ciència humana que facilita la vida als éssers humans.
-  Conèixer les fases del procés tecnològic.
- Indicar els passos que s’han de seguir per realitzar una determinada tasca.


- Identificar els materials i estris de dibuix de forma visual.
-Dibuixar amb certa destresa fent servir els útils de dibuix.
-Dibuixar figures geomètriques senzilles seguint un procediment establert.

- Dibuixar croquis d’objectes senzills de forma que estiguin ben proporcionats i indicant-ne les mesures principals.
- Crear i desar un dibuix senzill creat amb línies rectes seguint instruccions.

- Entendre la tecnologia com el conjunt de coneixements teòrics i pràctics que, degudament ordenats, ens permeten obtenir productes per satisfer les nostres necessitats.
 - Indicar els passos que s’han de seguir per realitzar una tasca determinada i seguir-los de forma ordenada.-Conèixer els materials i útils de dibuix i descriure, si és el cas, les seves parts i funcions.
-Dibuixar amb certa destresa utilitzant els útils de dibuix fent-ho amb ordre i netedat acceptable.
-Dibuixar figures que representen objectes tecnològics basades en construccions geomètriques elementals.

-Dibuixar croquis d’objectes de certa complexitat de forma que estiguin ben proporcionats i acotant-los correctament.
- Crear i desar un dibuix senzill creat amb línies rectes i arcs seguint instruccions.
- Conèixer les fases del procés tecnològic i aplicar-les correctament a una necessitat concreta.
- Aplicar les normes d’ús, conservació i seguretat quan s’estan utilitzant les diferents zones de l’aula de tecnologia.
- Utilitzar el procés tecnològic com a mètode de treball propi de la tecnologia en la resolució de problemes tècnics.


-Dibuixar amb destresa utilitzant els útils de dibuix fent-ho amb ordre i netedat
- Dibuixar desenvolupaments i/o puzles i realitzar l’anàlisi geomètrica pertinent.-Conèixer la dimensió d’un objecte a partir d’un dibuix a escala, dibuixar un objecte a una escala determinada i decidir a quina escala s’ha de dibuixar un objecte.
- Crear i desar un dibuix senzill creat amb línies rectes i arcs de manera autònoma.
-Conèixer les fases del mètode d’anàlisi d’objectes encara que no és capaç d’aplicar-lo a un objecte senzill de l’entorn de l’alumne.
-Mesurar objectes amb el regle i el metre de forma precisa.
- Representar el croquis de les vistes i perspectiva d’un objecte d’una forma intuitiva.
-Descriure un objecte senzill fent servir la metodologia d’anàlisi d’objectes i explicar-ho oralment.
 - Classificar els materials d’ús habitual segons el grup (plàstic, metall, fusta, ceràmic i tèxtil) i l’origen (naturals, transformats).
-Comparar la densitat de dos cossos.
-Identificar, a partir d’experiències, les propietats que es vol identificar.


-Descriure les principals normes en l’ús d’estris, eines i màquines per donar forma a fustes, plàstics i metalls.
-Conèixer normes bàsiques per a un correcte reciclatge de materials.-Aplicar el mètode d’anàlisi d’objectes de forma correcta a objectes senzills de l’entorn de l’alumne, encara que no arriba a conclusions sobre l’objecte estudiat.
-Mesurar objectes amb el regle, el metre i el peu de rei de forma precisa tot indicant la unitat de mesura utilitzada.
-Representar el croquis de les vistes i perspectiva d’un objecte fent servir les tècniques dels eixos de simetria i de l’encaix respectivament, de forma correcta.
-Descriure un objecte senzill fent servir la metodologia d’anàlisi d’objectes i explicar-ho en un document escrit.
-Relacionar els diferents  materials amb les seves propietats.
- Calcular la densitat de materials en cossos regulars i irregulars.
- Relacionar les propietats dels materials amb les aplicacions.


-Aplicar algunes  normes en l’ús d’estris, eines i màquines per donar forma a fustes, plàstics i metalls.
- Descriure l’impacte que l’ús de materials pot tenir en el medi ambient i conèixer normes bàsiques per a un correcte reciclatge de materials.
-Aplicar el mètode d’anàlisi d’objectes de forma correcta a objectes senzills de l’entorn de l’alumne arribant a conclusions sobre l’objecte estudiat.
-Representar el croquis de les vistes i perspectiva d’un objecte fent servir les tècniques dels eixos de simetria i de l’encaix respectivament, i obtenir un resultat fidedigna.
-Descriure objectes més complicats, fent servir la metodologia d’anàlisi d’objectes i expressant els resultats amb els croquis i documents pertinents

-Descriure les propietats de materials determinats.
- Calcular la densitat de materials en cossos regulars i irregulars.
-Trobar el material més adient per a cada ús o aplicació.


-Aplicar les normes d’ús de materials, conservació i seguretat d’eines i màquines que s’han de fer servir per a cada una a l’aula de tecnologia.
-Descriure l’impacte que l’ús de materials pot tenir en el medi ambient i aplicar normes bàsiques per a un correcte reciclatge de materials.
- Descriure els components mínims necessaris per muntar un circuit elèctric i d’altres components per governar-lo i protegir-lo.
-Realitzar  muntatges de circuits elèctrics senzills seguint un model donat.
-Desenvolupa un programa en Scratch que incorpora almenys el maneig de dos esdeveniments.

-Descripció d’exemples en què s’apliquen sistemes de control.-Analitza el funcionament d’un programa a partir dels seus blocs de l’entorn gràfic o dels seus diagrames de flux.

-Descriure els components mínims necessaris per muntar un circuit elèctric i d’altres components per governar-lo i protegir-lo. Comprendre el funcionament del circuit.
-Realitzar muntatges de circuits elèctrics senzills a partir de l’esquema corresponent.

-Realitza un projecte en Scratch a partir d’un altre de donat, agregant les instruccions necessàries de manera que el programa compleixi les noves especificacions.


-Descripció dels passos a seguir per programar i utilitzar una placa de control programable.


-Analitza el funcionament d’un programa a partir dels seus blocs de l’entorn gràfic o dels seus diagrames de flux.
-Utilitza, amb facilitat, els comandaments de control d’execució: condicionals i bucles.

-Interpretar i realitzar esquemes de circuits elèctrics senzills i situar-los en contextos de realitat.  
-Realitzar muntatges de circuits elèctrics senzills a partir de l’esquema corresponent i analitzar-ne el funcionament.


-Realitzar programes amb Scratch a partir d’uns requeriments donats, agregant les instruccions necessàries de manera que el programa compleixi les noves especificacions.Utilitza les operacions matemàtiques i booleanes per resoldre problemes matemàtics plantejats.També utilitza sensors externs, com ara un micròfon.


-Desenvolupar petits programes per mitjà de blocs o de diagrames de flux i implementació de plaques de control en petites maquetes.

-Analitza el funcionament d’un programa a partir dels seus blocs de l’entorn gràfic o dels seus diagrames de flux.
-Coneix les eines de programació d’un sistema a través de l’ordinador.
-Utilitza, amb facilitat, els comandaments de control d’execució: condicionals i bucles.
Departament: Tecnologia
ESO
Optativa: Competències digitals
Curs: 1r
Criteris d'avaluació:
Conèixer i saber realitzar configuracions de correu electrònic
-       Configurar correu gmail
-       Redireccionament de correu
-       respostes automàtiques
-       Classificar i arxivar ordenadament els correus electrònics

Conèixer el funcionament i saber utilitzar les funcionalitats del Drive
-       Gestió del Drive personal
-       Gestió del Drive grupal

Conèixer i dominar les accions i funcions, més habituals, del processador de textos LibreOffice.
-       Exercitar la utilització del diccionari ortogràfics i de sinònims
-       Realizar formats manuals: retallar, copiar i enganxar
-       Treballar, en documents extensos, la numeració i el  sagnat
-       Saber donar estils de paràgraf
-       Confeccionar capçaleres, numeració de pàgines i peus de pàgines
-       Saber fer insercions  d'imatges i d‘objectes

Conèixer i dominar les accions i funcions, més habituals, del full de càlcul LibreOficce,
-       Visió de les funcionalitats del programa. 
-       Funcions estadístiques bàsiques, mitjana aritmètica. Suma, Arrodoniment.
-       Funcions matemàtiques bàsiques, resta, producte i divisió.
-       Funcions estadístiques bàsiques, mitjana aritmètica. 
-       Realització de gràfics i diagrames bàsic. 
-       Funció condicional (Si)
-       Presentacions

Realitzar presentacions personalitzades
-       Conèixer i dominar les accions i funcions, més habituals, del Libre Office Impress
-       Conèixer les diferents opcions d'execució d’una presentació
-       Saber programar transicions entre diapositives
-       Inserir imatges i vídeos a les presentacions 

Instruments d'avaluació:
Per poder aprovar l'assignatura cal assistir al 80% de les classes ja que es valora molt l'assistència a classe, perquè el professor va observant com treballa l'alumne. Si l'assistència supera el 80% dels dies de classes llavors:

- TREBALL INDIVIDUAL DIARI A CLASSE: 60%
Requisit imprescindible per aprovar és tenir el 80% dels fulls d’activitats realitzats. Aquests fulls es reparteixen  pel professor a l’inici de cada classe.        
Per treure més d'un ASSOLIT (i menys d'un ASSOLIT EXCEL.LENTMENT), el treball de classe ha de  ser bo, cal finalitzar les tasques en un 80%. Per treure notes ASSOLIT EXCEL.LENTMENT, cal fer les tasques al 100% que es marquen en cada tema.

-TREBALLS DE CONTROLS DE SEGUIMENT: 30%
 De tant en tant, el professor proposa fer un exercici de control a classe, aquest incorpora les darreres activitats  fetes i serveix per avaluar el grau d’assoliment dels coneixements i habilitats adquirides.

-ACTITUD: 20%
Treball diari a classe i participació.
Cura amb el material, puntualitat, assistència, respecte de les normes.
Indicadors d'assoliment per a la comprensió dels reportatges:
Nivell satisfactori
Nivell de notabilitat
Nivell d'excel·lència
Entendre com es fa la configuració del correu electrònic.


Saber gestionar les carpetes del Drive personal

Entendre i usar les funcions, més habituals, del processador de textos LibreOffice

Entendre i usar les funcions, més habituals, del full de càlcul LibreOffice


Entendre les diferents opcions d'execució d’una presentació feta amb el LibreOffice Impress


Saber realitzar la configuració del correu gmai


Saber gestionar el Drive grupal i el personal.

Dominar les accions i funcions, més habituals, del processador de textos LibreOffice

Dominar les accions i funcions, més habituals, del full de càlcul  LibreOffice

Aplicar i saber realitzar les diferents opcions d'execució d’una presentació
Saber programar transicions entre diapositives


Saber configurar correu gmail
Saber fer el redireccionament de correu

Aplicar correctament totes les funcionalitats del Drive

Dominar les accions i funcions,avançades del processador de textos LibreOficce,

Dominar les accions i funcions,avançades del full de càlcul del LibreOficce,

Aplicar i saber realitzar les diferents opcions d'execució d’una presentació.
Saber programar transicions entre diapositives.
saber inserir  imatges i vídeos a les presentacions i programar-ne les seves transicions.
Departament: Tecnologia
ESO
Comú: Tecnologia
Curs: 2n
Criteris d'avaluació:
       Identificar i representar les projeccions ortogonals o vistes d’un objecte.
       Identificar i representar els diferents tipus de perspectiva d’un objecte.
      Utilitzar les escales de dibuix tècnic.
      Aplicar la normativa elemental d’acotació d’objectes.
      Analitzar el funcionament d’un circuit elèctric i descriure els seus components.
      Interpretar i realitzar esquemes de circuits elèctrics senzills.
      Conèixer les magnituds elèctriques bàsiques i saber relacionar-les entre elles.
      Analitzar el funcionament de dispositius que apliquen el fenomen elèctric i magnètic com l’electroimant o el motor elèctric.
      Descriure, a partir de gràfics, les transformacions energètiques d’una central elèctrica genèrica així com les màquines que les produeixen.
      Identificar i relacionar dades de caire energètic a partir de taules i gràfics.
      Descriure, a partir d’esquemes simplificats, el funcionament de les diverses centrals elèctriques.
      Descriure els trets característics de la fabricació artesanal i de la fabricació industrial.
      Conèixer i descriure els diferents oficis artesanals i saber classificar-los en funció dels materials i eines amb què treballen.
      Analitzar el cost de fabricació dels objectes en funció de les despeses que s’hi dediquen.
      Descriure els principals elements d’un procés industrial.
      Descriure, a partir de gràfics, el pes dels diferents sectors productius.
      Descriure un procés productiu proper.
      Descriure els principals elements d’un procés tèxtil.
      Analitzar el funcionament d’un teler.
      Descriure les etiquetes de la roba.
Instruments d'avaluació:

CONCEPTES: 20%
Exàmens escrits i orals
PROCEDIMENTS: 20%
Activitats, llibreta, dossier, deures, exposicions, treballs
ACTITUD: 20%
Treball diari a classe i participació.
Cura amb el material, puntualitat, assistència, respecte de les normes
TALLER: 40%
Cura amb les eines, màquines i material en general, puntualitat, assistència, respecte de les normes del taller.
Projecte
Indicadors d'assoliment per a la comprensió dels reportatges:
Nivell satisfactori
Nivell de notabilitat
Nivell d'excel·lència
Identifica les vistes d’un objecte donat.

Identifica el tipus de representació en perspectiva d’un objecte.

Determina la dimensió d’un objecte a partir d’un dibuix a escala.

Acota les vistes o la perspectiva d’un objecte.

Identifica i dibuixa les vistes d’un objecte donat.

Identifica el tipus de representació en perspectiva d’un objecte i la dibuixa.

Determina la dimensió d’un objecte a partir d’un dibuix a escala i dibuixa un objecte a una escala determinada.

Acota les vistes o la perspectiva d’un objecte utilitzant els elements adients.

Identifica, dibuixa i situa correctament les vistes d’un objecte donat

Identifica el tipus de representació en perspectiva d’un objecte i la dibuixa a partir de les seves vistes.

Determina la dimensió d’un objecte a partir d’un dibuix a escala, dibuixa un objecte a una escala determinada i és capaç de decidir l’escala a la qual s’ha de dibuixar un objecte.

Acota les vistes o la perspectiva d’un objecte utilitzant els elements adients i aplicant la normativa corresponent.

Identifica, dibuixa i situa correctament les vistes d’un objecte donat Identifica el tipus de representació en perspectiva d’un objecte i la dibuixa a partir de les seves vistes.

Determina la dimensió d’un objecte a partir d’un dibuix a escala, dibuixa un objecte a una escala determinada i és capaç de decidir l’escala a la qual s’ha de dibuixar un objecte.

Acota les vistes o la perspectiva d’un objecte utilitzant els elements adients i aplicant la normativa corresponent.

Explica el funcionament bàsic d’un circuit i identifica els seus components.
Identifica genèricament i realitza l’esquema d’un circuit elèctric senzill.
Identifica les magnituds elèctriques bàsiques.
Descriu el funcionament bàsic d’un dispositiu.

Explica el funcionament bàsic d’un circuit, identifica els seus components i descriu la seva funció.

Identifica genèricament i realitza l’esquema d’un circuit elèctric senzill fent ús de la simbologia adient.

Identifica les magnituds elèctriques bàsiques i coneix la unitat de mesura corresponent.

Descriu el funcionament d’un dispositiu considerant tant el fenomen elèctric com el fenomen magnètic.

Explica el funcionament detallat d’un circuit, identifica els seus components i descriu la seva funció.

Identifica detalladament i realitza l’esquema d’un circuit elèctric senzill fent ús de la simbologia adient.

Identifica les magnituds elèctriques bàsiques, coneix la unitat de mesura corresponent i sap relacionar-les entre elles mitjançant les lleis físiques (llei d’Ohm...).

Descriu el funcionament d’un dispositiu, considerant tant el fenomen elèctric com magnètic, i coneix les parts de què consta.

Identificar les màquines que intervenen en el procés energètic d’una central elèctrica genèrica.

Identificar dades de producció i consum energètic en una taula o gràfic.

dentificar, a partir dels esquemes simplificats, les parts de les diferents centrals elèctriques.

Descriure les transformacions energètiques en una central elèctrica i associar-les a les màquines que les originen.

Identificar i relacionar dades de producció i consum energètic.

Descriure, a partir dels esquemes simplificats, el funcionament de les centrals elèctriques

Descriure les transformacions energètiques en una central elèctrica i el funcionament de les màquines que les produeixen.

Identificar i relacionar dades de producció i consum energètic i ser capaç de fer-ne una valoració per la sostenibilitat i el medi ambient.

Descriure, a partir dels esquemes simplificats, el funcionament de les centrals elèctriques i valorar-ne la sostenibilitat.

Identificar els trets diferencials de la fabricació artesanal i de la fabricació industrial.

Identificar els materials i eines utilitzats en el treball artesanal.

Anomenar els tipus de despeses generals que té la fabricació d’un objecte.

Descriure les característiques de la fabricació artesanal i de la fabricació industrial.

Relacionar els diferents oficis artesanals amb els materials i eines que utilitzen.

Diferenciar les despeses fixes i variables del cost d’un objecte.

Descriure les característiques de la fabricació artesanal i de la fabricació industrial i interrelacionar-les.

Descriure els oficis artesanals estudiats utilitzant amb propietat els materials i eines que utilitzen en la fabricació.

Calcular el cost d’un objecte a partir de les seves depeses de fabricació fixes i variables.

Identificar els edificis, instal·lacions i màquines que intervenen en el procés industrial.

Identificar dades de distribució de sectors energètics en una taula o gràfic.

Descriure un procés industrial proper i identificar el sector al qual pertany.

Identificar els edificis, instal·lacions i màquines que intervenen en el procés industrial i descriure’n els trets fonamentals.

Identificar i relacionar dades dels sectors energètics amb els trets fonamentals de la nostra societat.

Descriure un procés industrial proper i identificar el sector al qual pertany així com els principals recursos d’entrada que aquest sector necessita per produir.

Identificar els edificis, instal·lacions i màquines que intervenen en el procés industrial, descriure’n els trets fonamentals i relacionar-los amb l’entorn físic i social.

Identificar i relacionar dades de sectors productius i ser capaç de fer-ne una valoració en relació amb l’economia, la sostenibilitat i el medi ambient.

Descriure un procés industrial proper, identificar el sector al qual pertany i els principals recursos d’entrada que aquest sector necessita per produir i les implicacions respecte al medi ambient que comporta la seva activitat.

Identificar les fases que segueix un procés per obtenir una peça de roba a partir de fibres tèxtils.

Descriure l’objectiu de l’ús dels telers i identificar les principals parts.

Identificar els símbols de les etiquetes de la roba.

Descriure les fases que segueix un procés per obtenir una peça de roba a partir de fibres tèxtils.

Descriure l’objectiu de l’ús dels telers relacionant-lo amb els tipus de teixits que produeixen i identificar-ne les principals parts.

Identificar els símbols de les etiquetes de la roba i descriure detalladament la informació que proporciona.

Descriure les fases que segueix un procés per obtenir una peça de roba a partir de fibres tèxtils així com els mitjans necessaris per dur a terme aquest procés.

Descriure l’objectiu de l’ús dels telers relacionant-lo amb els tipus de teixits que produeixen, identificar-ne les principals parts i el funcionament de cadascuna.

Identificar els símbols de les etiquetes de la roba i descriure detalladament la informació que proporciona relacionant-la amb les propietats dels teixits.


Departament: Tecnologia
ESO
Comú: Tecnologia
Curs: 3r
Criteris d'avaluació:
              Utilitzar el LibreCAD per fer representacions aplicant les normes de dibuix tècnic.
              Utilitzar programari per mostrar dissenys realitzats en 2D.
              Treballar de manera ordenada seguint un procés prèviament establert, incloent la documentació del procés tecnològic.
              Conèixer els tipus i característiques de les estructures resistents.
                    Valorar els esforços i l’estabilitat en les estructures.
                    Dissenyar i construir estructures.
              Identificar i relacionar els diversos elements que caracteritzen les màquines.
                    Resoldre problemes senzills sobre treball, energia, potència i rendiment de les màquines.
                    Analitzar objectes de l’entorn de l’alumnat i identificar les màquines simples que els componen.
                    Valorar la importància de les màquines i la seva relació amb la tecnologia.
              Conèixer i descriure els mecanismes de transmissió i transformació de moviment més importants que estan presents en les màquines.                    
             Relacionar els diferents mecanismes amb les seves aplicacions.
             Resoldre amb precisió els càlculs en politges i mecanismes.
             Determinar els elements mecànics que permetin desenvolupar un mecanisme.  
             Distingir els diferents combustibles usats pels motors tèrmics, descriure’n l’origen i l’impacte sobre el medi ambient.
             Descriure el funcionament dels motors tèrmics i identificar-ne les parts i els elements més importants.
             Identificar les transformacions energètiques produïdes en els motors tèrmics durant el seu funcionament.
                    Identificar els diferents elements d’un sistema de comunicació i la seva funció.
                    Classificar els diferents sistemes de comunicació.
                    Descriure el principi de funcionament dels diferents sistemes de comunicació a partir de dibuixos i esquemes.

Instruments d'avaluació:

CONCEPTES: 20%
Exàmens escrits i orals
PROCEDIMENTS: 20%
Activitats, llibreta, dossier, deures, exposicions, treballs
ACTITUD: 20%
Treball diari a classe i participació.
Cura amb el material, puntualitat, assistència, respecte de les normes
TALLER: 40%
Cura amb les eines, màquines i material en general, puntualitat, assistència, respecte de les normes del taller.
Projecte
Indicadors d'assoliment per a la comprensió dels reportatges:
Nivell satisfactori
Nivell de notabilitat
Nivell d'excel·lència
                    Utilitzar el LibreCAD per representar a escala objectes i elements senzills de manera autònoma.
                    Mostrar i descriure les representacions fetes amb LibreCAD.
                    Indicar els passos que s’han de seguir per fer un determinat dibuix amb l’ordinador.
                    Identificar els tipus i característiques de les estructures resistents.
                    Descriure els esforços principals i saber quan una estructura és estable.
                    Construir estructures seguint unes pautes concretes i valorar-ne els resultats. 
                    Identificar de manera genèrica els elements que té una màquina i la seva funció.
                    Resoldre problemes bàsics sobre màquines.
                    Analitzar objectes de l’entorn de l’alumnat, tot entenent que estan formats per diferents màquines simples.
                    Ser conscient que les màquines han tingut una importància cabdal en el desenvolupament tecnològic i social.
                    Utilitzar el LibreCAD per representar a escala i acotant objectes i elements senzills de manera autònoma.
                    Mostrar i descriure les representacions fetes amb LibreCAD exportant els dibuixos a programes de presentacions o processadors de textos.
                    Indicar els passos que s’han de seguir per fer un determinat dibuix amb l’ordinador, seguir-los de manera ordenada.
                    Classificar i descriure els tipus i característiques de les estructures resistents.
                    Identificar i descriure els esforços principals aplicats a les estructures i saber quan una estructura és estable.
                    Construir estructures seguint unes pautes concretes i valorar-ne els resultats per proposar uns dissenys millorats.
                    Identificar en màquines de l’entorn de l’alumnat els elements de què disposa i la seva funció.
                    Resoldre problemes bàsics sobre màquines fent servir les unitats correctes del SI.
                    Analitzar objectes de l’entorn de l’alumnat, tot entenent que estan formats per diferents màquines simples sense identificar-les totes.
                    Ser conscient que les màquines han tingut una importància cabdal en el desenvolupament tecnològic i social i saber transmetre-ho.

                    Utilitzar el LibreCAD per representar a escala, emprant la simbologia adequada, acotant i aplicant les normes de dibuix tècnic, objectes i elements senzills de manera autònoma.
                    Mostrar i descriure les representacions fetes amb LibreCAD millorant la presentació dels dibuixos amb altres programes i exportant els dibuixos a programes de presentacions o processadors de textos.
                    Utilitzar el procés tecnològic com a mètode de treball propi de la tecnologia en la realització de dissenys en 2D.
                    Relacionar les propietats de les estructures amb el seu ús tenint en compte el tipus i característiques.
                    Dissenyar i construir estructures tenint en compte els esforços a què han d’estar sotmeses i la seva estabilitat.
                    Experimentar diverses estructures senzilles per trobar la més adient per resoldre un problema concret i així dissenyar i construir la millor solució.
                    Identificar en màquines de l’entorn de l’alumnat els elements de què disposa i relacionar-los entre ells segons la seva funció.
                    Resoldre problemes més complexos sobre màquines tot relacionant-los amb l’entorn tecnològic.
                    Analitzar objectes de l’entorn de l’alumnat i identificar les màquines simples que els componen.
                    Ser conscient que les màquines han tingut una importància cabdal en el desenvolupament tecnològic i social i relacionar-lo amb les èpoques històriques pertinents.

Conèixer els mecanismes principals de transmissió i transformació de moviment.
Relacionar un mecanisme determinat amb la seva aplicació.
Calcular relacions de transmissió.
Quantificar els elements mecànics per desenvolupar un mecanisme determinat. 
Distingir els tipus de combustibles usats pels motors tèrmics.
Descriure el funcionament dels motors tèrmics.
Identificar les transformacions energètiques produïdes en els motors tèrmics.
Conèixer els mecanismes principals de transmissió i transformació de moviment i descriure el seu funcionament.
Relacionar un mecanisme determinat amb la seva aplicació dins d’un projecte tecnològic.
Calcular relacions de transmissió i velocitats de les rodes motriu i arrossegada.
Quantificar i descriure els elements mecànics per desenvolupar un mecanisme determinat.
Distingir els tipus de combustibles usats pels motors tèrmics i descriure’n l’origen. 
Descriure el funcionament dels motors tèrmics i identificar algunes de les seves parts.
Identificar, adequadament, les transformacions energètiques produïdes en els motors tèrmics.

Conèixer els mecanismes principals de transmissió i transformació de moviment, descriure el seu funcionament i els elements que els integren.
Relacionar un mecanisme determinat amb la seva aplicació dins d’un projecte tecnològic i percebre si es tracta d’un mecanisme reversible o no
.Calcular relacions de transmissió, velocitats de les rodes motriu i arrossegada i els diàmetres i nombre de dents quan s’utilitzen politges i engranatges.
Quantificar, descriure i conèixer la funció dels elements mecànics per desenvolupar un mecanisme determinat.
Distingir els tipus de combustibles usats pels motors tèrmics i descriure’n l’origen i l’impacte mediambiental provocat pel seu ús.
Descriure el funcionament dels motors tèrmics i identificar les parts i elements més importants.
Identificar, adequadament, les transformacions energètiques produïdes en els motors tèrmics i escriure el diagrama de blocs corresponent.

  Identificar de manera genèrica els elements d’un sistema de comunicació.
  Classificar els diferents sistemes segons siguin amb fil o sense.
   Descriure el principi de funcionament dels diferents sistemes de comunicació.

  Identificar en sistemes de comunicació de l’entorn de l’alumnat els elements de què disposa i la seva funció.
   Classificar els diferents sistemes segons siguin amb fil o sense i associar-ho al tipus de senyal portador.
   Descriure el principi de funcionament dels diferents sistemes de comunicació i associar aquests principis a la transmissió amb i sense fil.
  Identificar en sistemes de comunicació de l’entorn de l’alumnat els elements de què disposa i relacionar-los entre ells segons la seva funció.
   Classificar els diferents sistemes segons siguin amb fil o sense i associar-ho al tipus de senyal portador, tot explicant aquest tipus de senyal.
   Descriure el principi de funcionament dels diferents sistemes de comunicació i aplicar-ho de manera pràctica.
Departament: Tecnologia
ESO
Optativa: Informàtica
Curs: 4t
Criteris d'avaluació:
-       Gestió del Drive personal i Grupal
-       Anàlisi d’una app
-       Construeix la teva primera App: Hello Purr
-       Converteix el teu mòbil en una eina de dibuix:  app PaintPot
-       Fem fotografíes i guardem- les en una app
-       Construeix el teu primer joc per a mòbil: app MoleMash
-       Movem un objecte amb el móbil amb una app
-       On estem? On anem? Construeix una app
-       Fem un joc de preguntes i respostes: QuizzApp
-       Anàlisi de webs i creació de una web
-       L’ús de GIMP:
-           Tasca 1: restauració d’imatges
-           Tasca 2: canvi de colors
-           Tasca 3: fusió d’imatges
-           Tasca 4: aplicació de filtres
-           Tasca 5: treball amb capes
-           Tasca 6: gifts animats
-           Tasca 7: transformació d’imatges a l’espai
-           Tasca 8:combinació de colors de fons i objectes
-           Tasca 9: creació del logo del grup
-       Anàlisi de un problema amb mind42
-       Trobada amb l’expert en apps
-       Mapa de funcionalitats de la  app grupal amb Balsamiq
-       Pràctiques amb APPinventor:
-           Calculadora. Ús d’extensions
-            Joc de preguntes i respostes
-       Entrevistes amb els clients/usuaris de l´app
-       Ús d’Audacity: eines i materials:
-              Tasca 1: enregistrament i efectes de so
-              Tasca 2: integració de música a l’enregistrament
-              Tasca 3: una història sonora
-              Tasca 4: afegim veu a una banda sonora
-              Tasca 5: falca sonora
-       Anàlisi d’anuncis publicitaris. Generació de l’storyboard de l’anunci publicitari.
-       Creació i edició de vídeo:
-           Tasca 1: filtres i efectes
-           Tasca 2: transicions
-           Tasca 3: títols
-           Tasca 4: sons
-           Tasca 5: talls d’imatges
-           Tasca 6: enregistrament i muntatge del vídeo promocional
-       Lliurament del prototip de l’app del grup
-       Presentació final
Instruments d'avaluació:
Per poder aprovar l'assignatura cal assistir al 80% de les classes ja que es valora molt l'assistència a classe, perquè el professor va observant com treballa l'alumne i el seu grau d'autonomia, que és un dels objectius que es pretén aconseguir en el Moodle de l'assignatura.

Si l'assistència supera el 80% dels dies de classes llavors:
- TREBALL INDIVIDUAL: 75%
-         Requisit imprescindible per aprovar és tenir tots els treballs sol·licitats (normalment hi ha uns treballs obligatoris i uns optatius) col·locats a la carpeta de DRIVE i que es compleixi l'objectiu d'aquesta tasca
 -        Per treure més d'un ASSOLIT (i menys d'un ASSOLIT EXCEL.LENTMENT), el treball de classe deu ser bo, per descomptat, sinó no tindrien els arxius al seu DRIVE i a més que tingui una qualitat que el diferencia dels altres companys
-         També per treure notes ASSOLIT EXCEL.LENTMENT, cal fer les tasques optatives que es marquen en cada tema.
-TREBALL COL·LECTIU: 25%
 -         Fer les tasques que acorda el grup que ha de fer cada un i tenir-les lliurades en la data acordada amb la resta dels companys
 -         El grup complet lliuri tot el material que demani el professor en la data acordada.

Indicadors d'assoliment per a la comprensió dels reportatges:
Nivell satisfactori
Nivell de notabilitat
Nivell d'excel·lència
-  S’ha creat la carpeta grupal al drive

-S’ha compartit la carpeta correctament entre els companys i amb el professor

-S’ha baixat alguns dels documents del curs i s’ha convertit correctament a format Drive

- La tasca s’ha lliurat correctament

- L’anàlisi proposada s’ha fet segons les preguntes que
planteja l’activitat

- Les respostes són coherents i treballades

- La tasca s’ha lliurat i l´app  funciona parcialment

-L’app funciona  casi correctament.

-La tasca s’ha finalitzat amb èxit

- S’han aplicat els indicadors d’anàlisi de webs assenyalats a
l’activitat. El nom de la web fa referència al grup de treball

- La pàgina principal presenta l’empresa del grup .S’ha creat, com a mínim, una subpàgina.

- S’ha creat, més d´ una subpàgina

-La tasca s’ha finalitzat. El logo creat està relacionat amb el grup respecte nom,
activitat o d’altres característiques

- El tractament del l´imatge  és correcte i coherent amb la
tipologia d’imatge. El logo creat és senzill però representatiu.

- La imatge final és creativa. Per crear el logo s’han utilitzat diferents eines de GIMP

- S’han lliurat correctament la totalitat dels documents resultants d’aquesta tasca. S’han triat de forma raonada els cinc problemes fonamentals.

- Fan servir mind42 correctament. S’han valorat de forma raonada els aspectes dels cinc problemes.

-Els arbres dels problemes estan ben esmicolats i definits. L’enunciat dels problemes els descriuen clarament i es fa referència al públic a qui afecta el problema de forma raonada.

- La presentació conté: Llista prioritzada;  Arbres dels problemes; Descripció dels problemes; Lloc web de l’equip

-L’estructura de la presentació és clara i lògica. La presentació es duu a terme amb claredat i en l’espai de
temps assenyalat.

- L’acta de la trobada recull: Les qüestions plantejades a l’expert;  Les aportacions de l’expert; Les conclusions de la trobada.

- El mapa d’escenaris s’ha completat. L’arbre té lògica de seguiment.

-L’arbre de funcionalitats conté els passos necessaris per a que l’app proposada doni solució al problema que es planteja.

- S’ha realitzat el prototip del l’app fent servir el programa Balsamiq (mínim pantalla inicial i alguna de les pantalles secundàries) i està en concordança amb l’arbre de
Funcionalitats.

-Ha importat correctament l’extensió. L’app fa correctament els càlculs. Ha creat correctament la Fusion Table.

- Hi ha un botó per accedir a la llicència on es detallen les condicions d’ús. En llegir el QR apareix la pregunta i les possibles respostes amb els punts obtinguts. Si la resposta és incorrecta torna a oferir la pregunta amb les respostes canviades d’ordre.

- Hi ha un botó per obtenir l’ajuda, quan es mostra l’ajuda el botó ha de permetre amagar l’ajuda.  Les preguntes encertades sumen 4 punts i les respostes errònies en descompten 1 punt. Mostra una puntuació.

- Un 80% de les respostes són tancades.

- A l’enquesta es pregunta el gènere i l’edat de l’enquestat.

-A l’enquesta es pregunten, d’una manera indirecta, les característiques socioeconòmiques de l’enquestat i també es pregunten, els hàbits de consum de l’enquestat.

- L’enregistrament és clar i sense sorolls de fons. La música està ben integrada en l’enregistrament de la veu
seguint les pautes establertes. La falca sonora s’ajusta al temps indicat com a òptim.

-La successió de sons permeten seguir la història. Els sons es succeeixen de forma clara, sense buits ni superposicions. La falca sonora conté veu i música integrades de forma
correcta.

-L’enregistrament del diàleg queda integrat en la banda sonora seguint correctament la història plantejada. La falca sonora recull correctament les característiques de la solució proposada.
-El document d´anàlisi s’ha lliurat. El guió de l´storyboard recull les característiques
principals de l’app.
-L’informe conté tots els punts del guió per a
cada anunci. L’escenari de l´storyboard és coherent amb el plantejament
del guió.

-L’informe planteja una anàlisi raonada i amb arguments. El guió de l´storyboard presenta una història original i creativa.

-El muntatge final del vídeo presenta diferents efectes i aplicacions de filtres. El muntatge final presenta diferents tipus de transicions
ben enllaçades. El vídeo promocional s’adequa al guió i el storyboard generat.

-Els títols estan ben integrats amb les imatges. El muntatge presenta diferents tipus de títols. Els sons triats estan en consonància amb les imatges
mostrades. Els talls d’imatges s’integren dins d’un muntatge
coherent. El muntatge integra diferents elements: sons, efectes, filtres, títols. El vídeo promocional segueix les pautes sobre legalitat publicitària . El vídeo promocional s’adequa al temps considerat òptim.
-El muntatge final és creatiu.S’han tingut en compte les pautes dels guions d’anàlisi de vídeos per generar el vídeo promocional. El vídeo promocional integra diferents elements: sons, títols, efectes, filtres,... . El vídeo és creatiu i original.

-L’app dissenyada es correspon amb el mapa de
funcionalitats. L’app dissenyada es correspon amb el prototip del Balsamiq.
-S’han creat, com a mínim, 3 funcions diferents per a
l’app. Funcionen, com a mínim, 2 funcions de l’app

- L’app dissenyada és de fàcil ús: navegació clara i senzilla, s’ajusta a les expectatives de l’usuari,
estèticament agradable.

-La presentació consta dels apartats mínims que
es demanen al tema:
-presentació del grup, -presentació de l’empresa, incloent-hi el logo i la seva interpretació, -problema triat amb justificació, -solució triada amb justificació, -disseny de l’app amb Balsamiq, -falca sonora, -vídeo promocional, -públic al qual va dirigida l’app, -model de comercialització de l’app,- presentació del prototip de l’app
-L’ordre de la presentació és coherent amb el progrés del projecteEl temps de durada de la presentació no excedeix el
màxim permès
-El disseny de la presentació és acurat i atractiu. Pel que fa a l’exposició oral: -s’ha respectat el llenguatge no oral segons les indicacions del tema, -s’ha respectat el llenguatge oral segons les indicacions del tema, -es reparteix correctament la participació de tots els membres del grup, -responen a les preguntes plantejades.

Departament: Tecnologia
ESO
Optativa: Tecnologia
Curs: 4t
Criteris d'avaluació:
- Sap comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. Reconeixement i valoració de l’evolució tecnològica als habitatges.
- És capaç de proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a casos reals o simulats.
- Sap descriure i identificar els elements de les diferents instal•lacions domèstiques per comprendre’n el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a tenir en compte.
- És capaç de realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un exemple real.
- És capaç de proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a casos reals o simulats i fer els càlculs corresponents.
- Sap descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius.
- Sap descriure el funcionament de xarxes de comunicació i treballar com a usuari a xarxes locals.
- Sap descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
- Sap escriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
- Pot realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant plantejaments lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics senzills.
- És capaç de dissenyar i construir circuits electrònics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors.
- És capaç d’analitzar i descriure els components dels sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn.
- Sap dissenyar i construir circuits pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada
funció en un mecanisme o màquina i mitjançant  simuladors.
-És capaç de proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització aplicada a casos reals o simulats.
-Sap descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius.
-Sap descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
-Pot analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el seu funcionament i aplicacions.
-Sap dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
-És capaç de relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia.
-Sap descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari de caràcter genèric.
- És capaç de realitzar programes simples per a diferents tipus de dispositius mòbils que integrin diverses funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat.
- Sap aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges
generades per ordinador.
-Pot capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
-Sap gestionar els arxius digitals mitjançant una base de dades senzilla.
-Pot integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació multimèdia.
-És capaç de dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que
compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors.
-És capaç de dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques
adients per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
-Pot materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició en públic i amb suport multimèdia.
Instruments d'avaluació:

CONCEPTES: 20%
Exàmens escrits i orals
PROCEDIMENTS: 20%
Activitats, llibreta, dossier, deures, exposicions, treballs
ACTITUD: 20%
Treball diari a classe i participació.
Cura amb el material, puntualitat, assistència, respecte de les normes
TALLER: 40%
Cura amb les eines, màquines i material en general, puntualitat, assistència, respecte de les normes del taller.
Projecte
Indicadors d'assoliment per a la comprensió dels reportatges:
Nivell satisfactori
Nivell de notabilitat
Nivell d'excel·lència
Presenta algunes dificultats per comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. És capaç de reconèixer i valorar l’evolució tecnològica als habitatges.
És capaç de comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. Presenta dificultats per reconèixer i/o valorar l’evolució tecnològica dels habitatges.
És capaç de comprendre  correctament el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. Sap reconèixer i valorar l’evolució tecnològica dels habitatges.
Sap proposar poques estratègies d’estalvi d’energia i/o aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a casos reals o simulats.
Sap proposar moltes  estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars però presenta dificultats a l’hora de proposar processos d’automatització aplicada a casos reals o simulats.
Sap proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a casos reals o simulats.
Presenta dificultats per descriure i/o identificar els elements de les diferents instal•lacions domèstiques, pero sap comprendre el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a tenir en compte.
Pot descriure i identificar els elements de les diferents instal•lacions domèstiques però presenta dificultats per comprendre’n el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a tenir en compte.
Pot descriure i identificar correctament els elements de les diferents instal•lacions domèstiques i també comprendre’n el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a tenir en compte.
No sap molt bé realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un exemple real.
Pot realitzar amb dificultats realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un exemple real.
Pot realitzar correctament activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un exemple real.
Sap proposar algunes estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, pero no  d’automatització aplicada a casos reals o simulats ni fer els càlculs corresponents.
Sap proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a casos reals o simulats però presenta dificultats per fer els càlculs corresponents.
Sap proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a casos reals o simulats i fer els càlculs corresponents.
No és capaç de descriure les característiques de tots tipus de comunicació entre dispositius.
És capaç de descriure les característiques d’un nombre reduït de tipus de comunicació entre dispositius.
És capaç de correctament les característiques d’un nombre reduït de tipus de comunicació entre dispositius.
Presenta dificultats per descriure el funcionament de xarxes de comunicació i treballar com a usuari a xarxes locals.
És capaç de descriure el funcionament de xarxes de comunicació i/o treballar com a usuari a xarxes locals.
És capaç de descriure el funcionament de xarxes de comunicació i també treballar com a usuari a xarxes locals.
És capaç de descriure el funcionament pero no  l'aplicació de circuits electrònics senzills.
Pot descriure amb certes dificultats el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
Pot descriure correctament el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
No és capaç de descriure el funcionament ni l'aplicació de circuits electrònics senzills.
Pot descriure amb certes dificultats el funcionament i/o l'aplicació de circuits electrònics senzills.
Pot descriure correctament el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
És capaç de realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole,  i relacionar plantejaments lògics amb processos tècnics pero no pot resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics senzills.
Sap realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, però presenta dificultats per  relacionar plantejaments lògics amb processos tècnics i/o resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics senzills.
És capaç de realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant correctament plantejaments lògics amb processos tècnics i també resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics senzills.
Sap dissenyar pero  no construir circuits electrònics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina, No sap treballar amb simuladors.
Sap de dissenyar i/o construir circuits electrònics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina però presenta dificultats per fer anar els simuladors.
Sap de dissenyar i construir correctament  circuits electrònics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors.
Sap analitzar pero  no descriure els components dels sistemes pneumàtics i hidràulics. Tampoc pot identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn.
Sap analitzar i descriure els components dels sistemes pneumàtics i hidràulics. Presenta dificultats per identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn.
Sap analitzar i descriure els components dels sistemes pneumàtics i hidràulics. Sap identificar-ne correctament les seves aplicacions a sistemes de l'entorn.
És capaç de dissenyar pero no construir circuits pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant  simuladors.
És capaç de dissenyar i construir amb certes dificultats circuits pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada
funció en un mecanisme o
màquina i mitjançant  simuladors.
És capaç de dissenyar i construir correctament circuits pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada
funció en un mecanisme o
màquina i mitjançant  simuladors.
Presenta algunes  dificultats per proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització aplicada a casos reals o simulats.
Sap proposar amb certes dificultats estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització aplicada a casos reals o simulats.
Sap proposar correctament estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització aplicada a casos reals o simulats.
És capaç de descriure algunes característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius.
És capaç de descriure algunes de les característiques de certs tipus de comunicació entre dispositius.
És capaç de descriure correctament les característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius.
És capaç de descriure el funcionament pero no l'aplicació de circuits electrònics senzills.
Pot descriure amb certes dificultats el funcionament i/o l'aplicació de circuits electrònics senzills.
Pot descriure correctament el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.
És capaç d’analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics pero no descriure'n el seu funcionament i aplicacions.
Sap analitzar amb certes dificultats els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n relativament bé el seu funcionament i aplicacions.
Sap analitzar correctament els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el seu funcionament i aplicacions.
És capaç de dissenyar pero no de construir sistemes automàtics ni robots utilitzant les eines informàtiques adients per a la seva programació ni aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
Presenta dificultats per dissenyar o construir sistemes automàtics i/o robots utilitzant les eines informàtiques adients per a la seva programació i també per aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
És capaç de dissenyar i construir sense dificultats sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
Sap relacionar amb dificultats els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia.
Sap relacionar però amb certes dificultats  els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia.
Sap relacionar correctament els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia.
És capaç de descriure els diferents tipus de sistemes operatius pero no  de gestionar el programari de caràcter genèric.
Presenta dificultats per descriure els diferents tipus de sistemes operatius i/o gestionar el programari de caràcter genèric.
Pot descriure correctament els diferents tipus de sistemes operatius i també gestionar el programari de caràcter genèric.
Sap realitzar amb dificultat programes simples per a diferents tipus de dispositius mòbils que integrin diverses funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat.
Sap realitzar amb dificultats programes simples per a diferents tipus de dispositius mòbils que integrin diverses funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat.
Sap realitzar correctament programes simples per a diferents tipus de dispositius mòbils que integrin diverses funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat.
És capaç d’ aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques pero no diferenciar-les de les imatges
generades per ordinador.
Presenta dificultats per aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i/o diferenciar-les de les imatges generades per ordinador.
És capaç d’ aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges generades per ordinador.
Sap capturar, i editar pero no muntar fragments de vídeo amb àudio.
Sap capturar o editar o muntar fragments de vídeo amb àudio.
Sap capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
És capaç de  gestionar amb molta dificultat els arxius digitals mitjançant una base de dades senzilla.
Presenta dificultats per gestionar els arxius digitals mitjançant una base de dades senzilla.
Pot gestionar correctament els arxius digitals mitjançant una base de dades senzilla.
Sap integrar amb dificultat diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació multimèdia.
Sap integrar amb dificultats diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació multimèdia.
Sap integrar correctament diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació multimèdia.
Sap dissenyar pero no  construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada
funció en un mecanisme o
màquina i mitjançant  simuladors.
Sap dissenyar i construir amb certes dificultats circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada
funció en un mecanisme o
màquina i mitjançant  simuladors.
Sap dissenyar i construir correctament circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada
funció en un mecanisme o
màquina i mitjançant  simuladors.
Sap dissenyar pero no construir sistemes automàtics ni robots utilitzant les eines informàtiques
adients per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
Sap dissenyar i construir amb certes dificultats sistemes automàtics i/o robots utilitzant les eines informàtiques
adients per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
Sap dissenyar i construir correctament sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques
adients per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.
És capaç de materialitzar amb dificultat un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició en públic i amb suport multimèdia.
És capaç de materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició en públic i amb suport multimèdia, tot hi que aquest presenta mancances i és clarament millorable.
Sap materialitzar de manera correcte un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició en públic i amb suport multimèdia, fent servir les opcions adients d’aquestes eines.
E.S.O. Exàmens de recuperació de Tecnologia:
Recuperació de juny: 
Alumnes amb totes les avaluacions aprovades: nota mitja ( la nota ha de ser superior a 4).
Alumnes amb 1 avaluació suspesa : recuperació de l’ avaluació a final de curs.
Alumnes amb 2 o 3 avaluacions suspeses: realització d’ un examen i un treball amb els continguts de l´ assignatura a final de curs.
Recuperació de setembre:
L’alumne haurà de presentar-se a un examen de TOTA l’ assignatura i lliurar un treball OBLIGATORI d’estiu, condició imprescindible per aprovar l’assignatura.
Es valoraran els  ítems: Nota examen:40%, Feina d’estiu:40%, Valoració del curs global: 20%

RECUPERACIÓ DE PENDENTS:
L’alumne haurà de presentar-se a un examen de TOTA l’ assignatura al mes de febrer i lliurar un dossier de recuperació. En cas de no recuperar-ho, tindrà una altra oportunitat al juny i al setembre on haurà de presentar un treball d’estiu i fer l’examen corresponent.
Departament: Tecnologia

Batxillerat
Modalitat: Tecnologia industrial
Curs: 1r

Criteris d'avaluació:

Avaluació de la nota
Conceptes            80%
Exàmens escrits i oralsProcediments:     10%
Activitats, llibreta, dossier, deures, exposicions, treballs
Actitud:                10%
Cura amb el material, puntualitat, assistència, respecte de les normes i participació a la classe.
Exàmens de recuperació:
Recuperació de juny: 
Alumnes amb totes les avaluacions aprovades: nota mitja.
Alumnes amb 1 o més avaluacions suspeses : recuperació de les avaluacions suspeses a final de curs.
Recuperació de setembre:
L’alumne haurà de presentar-se a un examen de TOTA l’assignatura.

Departament: Tecnologia

Batxillerat
Modalitat: Tecnologia industrial
Curs: 2n

Criteris d'avaluació:

Avaluació de la nota
Conceptes            80%
Exàmens escrits i oralsProcediments:     10%
Activitats, llibreta, dossier, deures, exposicions, treballs
Actitud:                10%
Cura amb el material, puntualitat, assistència, respecte de les normes i participació a la classe
Exàmens de recuperació:
Recuperació de maig: 
Alumnes amb totes les avaluacions aprovades: nota mitja.
Alumnes amb 1 o més avaluacions suspeses : recuperació de les avaluacions suspeses a final de curs.
Recuperació de juny:
L’alumne haurà de presentar-se a un examen de TOTA l’assignatura.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada