TEMARITECNOLOGIA S1:

Temari:

Unitat 1. Introducció a la Tecnologia                                                                                      
Unitat 2. L’aula de Tecnologia: Eines i operacions                                                             
Unitat 3. Tècniques de representació gràfica                                                                       
Unitat 4. Paper i fusta                                                                                                                
Unitat 5. Materials: Metalls, plàstics...                                                                                     
Unitat 6. Electricitat i Circuit elèctric                                                                                       
Unitat 7. Projecte tecnològic:

Creació d'un PINBALL casolà amb diferents tipus de fusta, suro, elàstics, xinxetes, brics, plàstics... El projecte dura tot el curs perquè inclou la part de disseny (elaboració de plànol del projecte, llistat de materials, llistat de maquinària, elaboració del manual de muntatge ...) i la part de la construcció del mateix.    


   
INFORMÀTICA S1:

Temari:  

En aquesta optativa s'explicaran les diferents eines de Google Drive. Aquestes els hi serviran en un futur per la realització de treballs.
                
Unitat 1. Gmail
Unitat 2. Drive
Unitat 3. Documents de Google
Unitat 4. Fulls de càlcul de Google
Unitat 5. Presentacions de Google
Unitat 6. Formularis de Google
Unitat 7. Iniciació a Scratch


TECNOLOGIA S2:
                                                                                                                                                
Unitat 1. Eines digitals TIC                                                                                                       
Unitat 2. Generació d'energia elèctrica                                                                                  
Unitat 3. Circuits i Rotors elèctrics                                                                                           
Unitat 4. Projectes tecnològics                                                                                                
Unitat 5. Processos tecnològics 
                                                                                             
Projecte del curs :
                
Creació d'un llum per a tauleta de nit fet amb fusta. El projecte es realitza durant els segon i el tercer trimestre. 

Primer de tot s'investiga per Internet possibles llums de tauleta per a tenir idees per a construir-ne una de pròpia. Es fan croquis de possibles llums i finalment es dibuixa el plànol a escala del model que es vol construir. Sino, el/la professor/a en proposa un. 

Cada alumne/a construeix totalment la seva pròpia làmpada, tant l'estructura de fusta com totes les connexions elèctriques a partir del material elèctric que se li dóna: un troç de cable elèctric bipolar, un portalàmpades, un interruptor i un endoll.   
INFORMÀTICA S2:

Temari: 

En aquesta optativa es començarà a descobrir què és la programació mitjançant l'Scratch. 
                
Unitat 1. Elements bàsics d’Scratch
Unitat 2. Estructura seqüencial
Unitat 3. Estructura condicional i iterativa
Unitat 4. Sensors i operadors
Unitat 5. Efectes de transició i associació de codi a l’escenari
Unitat 6. Interacció de personatges 

Projecte:
El projecte consistirà en fer un joc de creació pròpia, utilitzant tots els recursos apresos.


TECNOLOGIA S3:

Temari:                                                                                                                                                 

Unitat 1. El projecte tècnic                                                                                                        
Unitat 2. Estructures                                                                                                                  
Unitat 3.Les màquines simples                                                                                               
Unitat 4. Els mecanismes                                                                                                         
Unitat 5. Rotors tèrmics 
                                                                                                            
Projectes del curs :

·       Creació d'un pont amb fusta per la tècnica de la triangulació.
·       Creació d'una base d'una estructura feta amb paper reciclat i que arriba a suportar el pes d'un alumne.
·       Creació d'una catapulta de fusta. 
·       Creació d'un ascensor amb fusta, que ha de funcionar de forma manual i amb l'ajuda d'un motor elèctric.
TECNOLOGIA S4:

Temari:

UNITAT 1. Electrònica analògica                                                                                        
UNITAT 2. Electrònica digital                                                                                             
UNITAT 3. Programació “Processing”            
UNITAT 4. Robòtica “Arduino"    
   
Projecte:

L'últim trimestre els alumnes, per grups, hauran de pensar un projecte en el que apliquin el que han aprés durant els dos primers trimestres.
Els alumnes hauran de pensar que volen fer, planificar totes les parts del projecte, dissenyar-lo i programar-lo.


INFORMÀTICA S4

L'assignatura gira al voltant d'un projecte que començarà a l'inici del segon trimestre. El projecte gira al voltant d'una empresa imaginada que genera una App per mòbils. Així els alumnes hauran de fer la App i al mateix temps promocionar l'empresa.
L'App Inventor és un entorn de programació de dispositius mòbils Android, creat originalment per Google i recollit posteriorment pel MIT –Massachusetts Institute of Technology–. És un entorn de programació per blocs pensat per entorns educatius, amb l'objectiu que, en la programació de dispositius mòbils, els estudiants es puguin centrar en la resolució d'un problema.
Usarem un moodle creat per la plataforma mSchools; dit moodle recull l'aprenentatge autodidàctic dels programes que s'indiquen a continuació i, a més, els alumnes del centre competeixen amb altres alumnes d'instituts de tota Catalunya presentant-se a un concurs amb l'aplicació que creen cada grup.

Els programes utilitzats son els següents:

- Eines de Google:
          Creació de documents en Google.
          Ús de Google Drive:
               Creació de carpetes compartides i arxius compartits
               Ús de Fórum de Google Drive 
          Google Sites – Creació de una web
          Google Photos – Pujada de fotos i edició
          Blogger –Creació de un blog

  - GIMP. Tractament d'imatges.

  - Cmap Cloud. Creació mapes mentals i esquemes.

  - Balsamiq. Creació esbozos de futures apps.

  - Storyboards generator. Producció de videos.

  - Editor de Vídeos MovieMaker. Tratament y Edició de videos.

  - Prezi/ Zoho. Creació de presentacions.

  - App. Inventor. Creació de aplicacions per a mòbils.


TECNOLOGIA INDUSTRIAL B1:

Unitat 1. Els recursos energètics
Unitat 2. Producció i distribució d’energia elèctrica
Unitat 3. Energies alternatives
Unitat 4. Circuits de corrent continu
Unitat 5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
Unitat 6. Propietats i assaigs
Unitat 7. Metal·lúrgia i siderúrgia
Unitat 8. Metalls no fèrrics
Unitat 9. Materials no metàl·lics
Unitat 10. Màquines simples i elements de màquines
Unitat 11. Mecanismes de transmissió de moviment
Unitat 12. Accionaments pneumàtics
TECNOLOGIA INDUSTRIAL B2:


Unitat 1. Principis de màquines
Unitat 2. Màquines tèrmiques
Unitat 3. Oleohidràulica
Unitat 4. Electromagnetisme i corrent altern
Unitat 5. Màquines elèctriques
Unitat 6. Circuits industrials. Electropneumàtica
Unitat 7. Sistemes digitals
Unitat 8. Sistemes automàtics i de control
Unitat 9. Metrologia i normalització
Unitat 10. Indústria metal·lúrgica. Soldadura
Unitat 11. Indústries química i tèxtil. Els residus industrials
Unitat 12. Elements d’organització industrial


  
  
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada